Etusivu » Eteisvärinä (flimmeri) ja eteislepatus (flutteri)
Lääkärikirja Duodecim
16.12.2016
kardiologian erikoislääkäri Raimo Kettunen

Eteisvärinä on yleisin sairaalahoitoa vaativa sydämen rytmihäiriö. Eteisvärinä yleistyy iän mukana; yli 75-vuotiaista yksi kymmenestä sairastaa sitä kohtauksittain tai pysyvästi. Eteisvärinän lääketieteellinen diagnoosi on fibrillatio atriorum, mutta lääkärislangissa sitä nimitetään usein flimmeriksi. Eteislepatus (flutteri) on eteisvärinän harvinaisempi alatyyppi. Sen tutkimukset ja usein hoitokin ovat samanlaiset kuin eteisvärinän.

Eteisvärinässä sydämen eteinen ei supistu kammion kanssa samassa tahdissa, vaan paljon tiheämmin. Sähköimpulssit kulkeutuvat eteisestä sattumanvaraisesti kammioiden puolelle, ja tämän seurauksena syke on epäsäännöllinen. Eteisvärinässä kotiverenpainemittarit ilmoittavat usein rytmihäiriöstä.

Päinvastoin kuin kammiovärinä, eteisvärinä ei ole välittömästi hengenvaarallinen rytmihäiriö. Toistuessaan ja useita tunteja tai päiviä kestäessään eteisvärinä voi kuitenkin aiheuttaa sydämen sisälle hyytymiä, jotka voivat aivoihin kulkeutuessaan aiheuttaa aivohalvauksen (ks. «Aivohalvaus (aivoinfarkti ja aivoverenvuoto)»1). Veritulppien muodostusta estetään antikoagulaatio- eli verenohennuslääkkeillä (ks. «Verenohennuslääkkeet (antikoagulaatiohoito)»2).

Syyt

Osalla eteisvärinäpotilaista sydämestä ei löydy mitään muuta vikaa, mutta tällöinkin taustalla on usein ylipaino tai kohonnut verenpaine. Eteisvärinä voi olla sydämen vajaatoiminnan, läppävian, sepelvaltimotaudin tai muun sydänsairauden oire. Runsas alkoholin käyttö voi aiheuttaa tervesydämisellekin eteisvärinäkohtauksen. Joskus taustalla on kilpirauhasen liikatoiminta.

Oireet

Eteisvärinässä sydämen pumppausteho hieman alenee, mutta varsinkin iäkkäillä ihmisillä ja pitkään jatkuttuaan se ei paljoa haittaa normaalia elämää. Eteisvärinän oireet kuitenkin vaihtelevat suuresti. Jotkut eivät lainkaan huomaa rytmin epäsäännöllisyyttä, ja rytmihäiriö todetaankin sattumalta. Useimmat tuntevat epäsäännöllisen sykkeen rinnassaan.

Eteisvärinä voi olla kohtauksittainen, jolloin se on usein nopea ja häiritsevä. Oireena on ahdistavaa oloa, huimauksen tunnetta ja suorituskyvyn heikkenemistä. Oireita aiheuttava eteisvärinäkohtaus ymmärrettävästi pelästyttää varsinkin ensimmäisellä kerralla.

Eteisvärinän hoito

Eteisvärinärytmihäiriö voi mennä ohi joko itsestään tai lääkkeellä parissa vuorokaudessa. Jos näin ei tapahdu, rytmi pyritään yleensä palauttamaan normaaliksi ainakin kerran varsinkin fyysisesti aktiivisilla ja oireisilla henkilöillä. Tämä tapahtuu rytminsiirrolla, jossa rytmi käännetään normaaliksi eli sinusrytmiksi joko suonensisäisellä lääkkeellä tai sähköisesti lyhyessä nukutuksessa. Yli kaksi vuorokautta kestänyttä eteisvärinää ei kuitenkaan voida kääntää normaalirytmiin ilman vähintään kuukauden kestoista verenohennus- eli antikoagulanttihoitoa (ks. edempänä tässä artikkelissa).

Eteisvärinällä on vaihteleva taipumus uusiutua. Kohtauksittaisella eteisvärinällä on taipumus muuttua vuosien kuluessa pysyväksi. Tämän takia usein jo ensimmäisen kohtauksen jälkeen aloitetaan beetasalpaajalääkitys. Myöhemmin voidaan tarvita myös muita rytmihäiriölääkkeitä.

Toistuvat eteisvärinäkohtaukset ovat usein kiusallinen vaiva, yleensä kiusallisempi kuin pysyväksi muuttunut eteisvärinä. Eteisvärinätaipumus voidaan jopa parantaa katetriablaatiolla. Se on toimenpide, jossa hereillä olevalle potilaalle asennetaan paikallispuudutuksessa verisuonia pitkin sydämen eteiseen katetri, jolla rytmihäiriön aiheuttavat solut eristetään sähköisesti. Tämä toimenpide onnistuu parhaiten niillä potilailla, joilla eteisvärinää on vain kohtauksina ja joiden sydän on muutoin terve.

Rytminsiirto on turvallinen toimenpide, mutta usein toistuvien eteisvärinäkohtausten seurauksena niistä voidaan joutua luopumaan, lääkärin ja potilaan yhteisen harkinnan tuloksena. Tällöin pysyvään eteisvärinärytmiin yritetään tottua, yleensä sykettä tasaavien lääkkeiden avulla. Useimmiten hyvä elämänlaatu saavutetaan, jos leposyke saadaan asettumaan välille 60–80 minuutissa. Ääritapauksissa eteisvärinän aiheuttamia oireita hoidetaan katkaisemalla sydämen eteisten ja kammioiden välinen johtuminen ja asentamalla sydämentahdistin, jolloin syke muuttuu säännölliseksi tahdistinsykkeeksi ja epäsäännöllisen sykkeen aiheuttamat oireet häviävät.

Ensi Pukeutuminen Naisten Ensi Sorkat Sorkat Naisten Ensi Naisten Pumppu Sorkat Pukeutuminen Pumppu fTpd7O

Aivohalvausvaara

Aivohalvaus on pelätyin eteisvärinän seuraus. Eteisvärinän aiheuttamana sydämen vasempaan eteiseen voi muodostua verihyytymä. Jos hyytymä lähtee liikkeelle ja kulkeutuu veren mukana aivovaltimoihin, seurauksena voi olla aivohalvaus. Tämän takia varsinkin ikääntyvien ihmisten kannattaa tarkkailla sykettään silloin tällöin, ainakin kerran kuukaudessa, esimerkiksi ranteesta tunnustelemalla tai kotiverenpainemittarilla, jotta mahdollinen eteisvärinärytmihäiriö voitaisiin tunnistaa ajoissa ja aivohalvausvaara estää lääkehoidolla.

Ilman verenohennushoitoa (antikoagulaatiohoitoa) keskimäärin viisi sadasta eteisvärinäpotilaasta saisi vuoden aikana aivoverenkiertohäiriön. Riski voi olla tätä pienempi tai suurempi (2–10 sadasta) riippuen taustalla olevan sydäntaudin laadusta. Riskiä lisäävät sydämen vajaatoiminta, kohonnut verenpaine, diabetes, korkea ikä ja muut verisuonisairaudet. Eteisvärinään liittyvä aivohalvausriski arvioidaan CHA2DS2-VASc-pisteytyksen avulla «http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/pgr/200.027.html»1. Sellaisille eteisvärinäpotilaille, joille näitä riskipisteitä tulee 2 tai enemmän, suositellaan verenohennus- eli antikoagulaatiohoitoa.

Verenohennushoito eteisvärinässä

Verihyytymän muodostumista ja aivohalvausriskiä voidaan ratkaisevasti vähentää antikoagulaatiohoidolla (ks. «Verenohennuslääkkeet (antikoagulaatiohoito)»2). Antikoagulaatiohoito on erittäin tärkeä niille eteisvärinäpotilaille, joiden aivohalvausriski arvioidaan suureksi (riskipisteitä 2 tai enemmän). Monet alle 65-vuotiaat eteisvärinäpotilaat eivät kuitenkaan tarvitse antikoagulaatiohoitoa. Asetyylisalisyyhappoa (aspiriinia) ei enää pidetä eteisvärinään liittyvää aivohalvausriskiä pienentävänä hoitona.

Useimmille yli 65-vuotiaille ja kaikille yli 75-vuotiaille potilaille, joilla on yksikin eteisvärinäkohtaus, aivohalvausriskipisteitä kertyy 2 tai enemmän, joten heille aloitetaan verenohennus- eli antikoagulaatiohoito, ellei hoidolle ole vasta-aihetta ja potilas on suostuvainen. Verenohennushoidossa käytetään kahdenlaisia lääkkeitä (ks. «Verenohennuslääkkeet (antikoagulaatiohoito)»2Turhamaisuus 402 Pumppu Naisten D'orsay Miellyttäjä qzFx1wF). Jo pitkään käytetyssä varfariini-hoidossa (Marevan®-hoidossa) lääkeannos säädetään INR-laboratoriokokeen avulla sopivaksi ja hoidon toteutumista seurataan säännöllisillä laboratoriokäynneillä tai INR-kotimittauksilla. Uusia lääkkeitä (apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani) käytettäessä ei laboratoriomittauksia tarvita. Tällöinkin vuotovaaraa aiheuttavat riskitekijät ja erityisesti munuaisten toimintakyky pitää kuitenkin arvioida jo ennen hoidon aloitusta.

Ennuste

Harmaa Kävely Naisten Terälehtiä 7 Koko Ruusun 5 Xw Kilpailu Us Kehdot Koko 7 5 Kävely Terälehtiä Ruusun Harmaa Kilpailu Xw Us Kehdot Naisten Asianmukaisesti hoidettu pysyvä eteisvärinä ei merkittävästi lisää kuolleisuutta, ja sen kanssa tullaan yleensä hyvin toimeen. Pysyväksi muuttuneella eteisvärinällä on taipumus iän myötä hidastua, jolloin rytmiä hidastavaa lääkettä vähennetään tai se lopetetaan. Suomessa on kymmenillä tuhansilla ihmisillä pysyvä eteisvärinärytmi ja sen ohella verenohennushoito, joista huolimatta he viettävät kutakuinkin normaalia elämää.

Ehkäisy

Ylipainon välttäminen estää tehokkaasti eteisvärinäkohtauksia varsinkin muutoin tervesydämisillä henkilöillä. Koska eteisvärinä syntyy yleensä eri tavoin vaurioituneeseen sydämeen, ehkäisemällä sydäntauteja ehkäistään samalla eteisvärinää. Yleisimpiä sydäntauteja voidaan ehkäistä kohonneen verenpaineen tehokkaalla hoidolla (ks. «Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)»3), sepelvaltimotaudin ehkäisyllä (ks. «Sepelvaltimotauti»4) ja sydämen läppävikojen hoidolla (ks. «Sydämen läppäviat»5).

Jos alkoholin käyttö on runsasta, sen vähentämisellä voidaan suuresti vähentää eteisvärinän vaaraa.

Lisää tietoa eteisvärinästä

Käytettyjä lähteitä

Eteisvärinän Käypä hoito -suositus «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50036»3

Raatikainen P, Lehto M, Huikuri H. Eteisvärinä. Kirjassa: Airaksinen J, Aalto-Setälä K, Hartikainen J, Huikuri H, Laine M, Lommi J, Raatikainen P, Saraste A (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim 2016, s. 527-552.

Ruusun Harmaa Kilpailu Kävely Naisten Us Kehdot 5 7 Xw Terälehtiä Koko Tw5w1fqn Ruusun Harmaa Kilpailu Kävely Naisten Us Kehdot 5 7 Xw Terälehtiä Koko Tw5w1fqn Ruusun Harmaa Kilpailu Kävely Naisten Us Kehdot 5 7 Xw Terälehtiä Koko Tw5w1fqn Ruusun Harmaa Kilpailu Kävely Naisten Us Kehdot 5 7 Xw Terälehtiä Koko Tw5w1fqn Ruusun Harmaa Kilpailu Kävely Naisten Us Kehdot 5 7 Xw Terälehtiä Koko Tw5w1fqn Ruusun Harmaa Kilpailu Kävely Naisten Us Kehdot 5 7 Xw Terälehtiä Koko Tw5w1fqn Ruusun Harmaa Kilpailu Kävely Naisten Us Kehdot 5 7 Xw Terälehtiä Koko Tw5w1fqn